všeobecné obchodní podmínky

PDF verze

 

 

Preambule

Smluvní strany uzavírají tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) s cílem stanovit seriózní podmínky pro uskutečňování prodeje výrobků a služeb mezi prodávajícím a kupujícím tak, aby kupující byl řádně a plně uspokojen pokud jde o kvalitu a včasnost dodávky výrobků a služeb a prodávající obdržel včas a v plné výši kupní cenu.

Smluvní strany berou na vědomí, že z těchto VOP nevyplývá ani pro jednoho partnera povinnost uzavřít budoucí smlouvu. V případě, že účastníci uzavřou kupní smlouvu, použije se těchto VOP na závazkový vztah. 

 

Článek 1

Vznik kupní smlouvy

1.1. Dodávka zboží se uskuteční na základě písemné objednávky kupujícího. Objednávku lze zaslat faxem př. e-mailem. Pokud to kupující vyžaduje, bude prodávajícím potvrzena (e-mailem, faxem).

1.2. Objednávka bude vycházet z nabídky výrobků a služeb prodávajícího.

Objednávka – návrh kupní smlouvy bude obsahovat zejména tyto podstatné údaje: identifikační údaje kupujícího (název, sídlo, IČ, DIČ, tel., fax, e-mail), název a druh výrobku (služby), objednávka v objemových jednotkách, smluvní cenu, dodací lhůtu a způsob odběru. Kupující je svou objednávkou vázán po dobu 30-ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. Doručením objednávky kupujícímu je mezi smluvními stranami uzavřena jednotlivá kupní smlouva, pokud ji prodávající nevypoví do tří dnů od doručení.

1.3. Kupní smlouva vznikne dohodou o celém jejím obsahu. Jakékoliv navrhované nebo požadované změny oproti předložené objednávce sdělí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu. Smluvní strany využijí k upřesnění obsahu kupní smlouvy vhodné komunikační prostředky, zejména fax, telefon a e-mail. Potvrdí-li prodávající při potvrzování smlouvy menší než objednané množství, vznikne kupní smlouva v rozsahu takto zkrácené dodávky.

1.4.Změny kupní smlouvy je možné činit jen písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky.

 

Článek 2

Splnění dodávky

2.1. Dodávka výrobků a služeb je splněna podepsáním dodacího listu nebo předávacího protokolu kupujícím a převzetím dodávky. V případě dobírkových zásilek nebo přepravou sběrnou službou musí být na průvodním dokladu uvedeno datum předání zásilky prvnímu přepravci.

2.2. Prodávající přiloží ke každé dodávce doklady, které umožní příjemci zboží prověřit plnění (dodací listy nebo doklady je nahrazující s uvedením druhu, množství a čísla kupní smlouvy na kterou je dodávka plněna).

2.3. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě pro dodání zboží dohodnuta. Prodávající splní dodávku v dohodnuté lhůtě, odevzdá-li zboží v poslední den lhůty dopravci k přepravě do místa určení. V případě, že prodávající nebude schopen zajistit dohodnutý termín dodávky zboží, sdělí to bez zbytečného odkladu kupujícímu. Smluvní strany neprodleně dohodnou další postup tak, aby zájmy kupujícího byly ohroženy co nejméně.

2.4. Pokud si kupující nepřevezme zboží do 14-ti dnů od sjednaného termínu dodací lhůty, bude mu účtováno skladné ve výši 0,1% z ceny nevyzvednutého zboží za každý den prodlení. 

 

Článek 3

Kvalita zboží

3.1. Objednávka – návrh kupní smlouvy předpokládá vždy dodávku zboží odpovídající obvyklé, standardní kvalitě pro  jednotlivý druh dodávaného zboží.

3.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku, pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis a v délce stanovené tímto předpisem.

 

Článek 4

Kupní cena zboží

4.1. Kupní cena se stává závaznou dohodou v kupní smlouvě. Pokud není uvedena, je cena stanovena dle platného ceníku.

4.2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za toto zboží.

 

 

Článek 5

Platební podmínky, fakturace

5.1. Zaplacení kupní ceny zboží se uskuteční dle platných platebních podmínek dohodnutých v kupní smlouvě, jinak je sjednaná kupní cena splatná do 14-ti dnů ode dne dodání zboží. U firem s menším obratem hotově nebo na dobírku.

5.2. Poruší-li kupující povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží řádně nebo včas, má nárok prodávající na smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den svého prodlení. Tímto sjednaným smluvním úrokem z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a to v plném rozsahu. 

 

Článek 6

Odpovědnost za vady a reklamace

6.1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů a těchto VOP.

6.2. Vady zboží uplatňuje kupující u prodávajícího písemně – reklamačním listem. V reklamačním listu kupující uvede charakteristiku vad, resp. jak se vady projevují a uvede návrh kupujícího na způsob vyřízení reklamace podle přísl. ustanovení obchodního zákoníku.

6.3. Vady uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Vady dodávky zřejmé (např. množství) je kupující povinen reklamovat ihned, jiné zřejmé vady, které nemohly být kupujícímu zřejmé při dodávce zboží, musí kupující reklamovat nejpozději do 15-ti dnů od převzetí dodávky jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.

6.4. Prodávající je oprávněn vyjádřit se ke každé reklamaci do 30-ti dnů od jejího doručení. Ve vyjádření prodávající mj. uvede, zda uplatňuje případný nárok na vrácení zboží ve smyslu ust. § 438 obchodního zákoníku.

6.5. Kupující je povinen při převzetí ověřit, zda zboží vyhovuje množství deklarovaném v dodacím listě. Zjistí-li kupující nesrovnalosti v množství, zřejmou porušenost nebo neúplnost dodávky (vady zjevné), je povinen o tom se zástupcem prodávajícího či dopravce (podle povahy dopravy) sepsat zápis, a to ihned při přejímce.

6.6. Oprávněné reklamované vady menšího rozsahu vyřídí přímo na základě reklamačního listu prokazatelně doloženého.

6.7. V případě zjevných vad zjištěných při přejímce zboží je důkazním prostředkem reklamační list potvrzený zástupcem kupujícího a prodávajícího a to při dopravě vlastními dopravními prostředky prodávajícího.

6.8.  Při použití přepravy se u zjevných vad zboží zjištěných při přejímce uznává jako důkazní prostředek reklamační list potvrzený zástupcem kupujícího, dopravce.

 

 Článek 7

Hospodaření s obaly

7.1. Zboží bude baleno tak, aby bylo co nejvíce chráněno před poškozením a zničením. Prodávající neodpovídá za poškození zboží nemající původ v jeho činnosti. Zpětný odběr a využití obalového odpadu je zajištěno uhrazením poplatku pod identifikačním číslem EK-F06050269 u firmy EKO-KOM, a.s.

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1. VOP jsou vyhotoveny ve dvou rovnocenných vyhotoveních a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

8.2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v kupní smlouvě a v těchto VOP se řídí příslušnými právními předpisy.

8.3. Povinná příloha VOP je kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu kupujícího a kopie osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty, pokud je kupující plátce DPH.

8.4. Prodávající si vyhrazuje právo informovat kupujícího o změnách VOP formou e-mailové zprávy, která bude zaslána na    e-mailovou adresu uvedenou klientem nebo faxem. Neobdržení klientova vyjádření po uplynutí 21 dnů od doručení e-mailu nebo faxu bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.